Regulamin strony sharpeye.pl

1.         Informacje podstawowe

1.1.           O nas

Właścicielem strony internetowej: www.sharpeye.pl (dalej: „Strona”) jest:

SharpEye Karolina Mamczur (dalej: „SharpEye”)

Adres: ul. Kusocińskiego 86 b m 26, 94-054 Łódź, Polska

NIP 7272650980

Kontakt email: office@sharpeye.pl

1.2.           Charakter informacyjny strony

 1. Strona dostępna jest w polskiej wersji językowej.
 • Niniejsza Strona służy do prezentacji informacji na temat przykładowego zakresu usług proponowanych przez SharpEye w zakresie marketingu internetowego i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Ustawy kodeks cywilny.
 • Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna lub prawna zapoznająca się z informacjami dostępnymi na Stronie.
 • Informacje umieszczone na Stronie mają charakter ogólnej informacji i nie mogą być interpretowane jako wiążące porady dla osób odwiedzających stronę („Użytkownicy”). SharpEye nie odpowiada za jakiekolwiek decyzje Użytkowników podjęte w oparciu o informacje umieszczone na Stronie bez porozumienia z SharpEye. Każdorazowo zaleca się bezpośredni kontakt z SharpEye i podpisanie umowy o świadczenie usług z SharpEye celem uzyskania usługi adresującej indywidualne uwarunkowania i potrzeby Użytkownika.
 • Strona skierowana jest przez SharpEye jako przedsiębiorcę do  przedsiębiorców, tj. Użytkowników zamierzających zawrzeć umowę współpracy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej –  poszukujących indywidualnych i dedykowanych dla nich rozwiązań z zakresu marketingu internetowego, w tym między innymi reklam w Google, SEO, analiz i raportów biznesowych, weryfikacji stron internetowych.
 • Strona nie jest skierowana do konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy kodeks cywilny; SharpEye nie świadczy usług na rzecz konsumentów.
 • Użytkownikowi nie wolno podawać się za inne osoby ani udostępniać swoich danych rejestracyjnych innym osobom, z wyjątkiem osób należycie umocowanych przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik jest zobowiązany do (i) dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji i korzystania ze Strony oraz do (ii) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich.
 • Celem uzyskania szczegółowych informacji nt. zasad, terminów, cen, warunków, zakresu, sposobu świadczenia usług przez SharpEye oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania danej usługi należy wysłać zapytanie drogą email na adres podany w punkcie 1.1. powyżej.
 1. Świadczenie usług przez Sharpeye rozpoczyna się po uzgodnieniu indywidualnych warunków współpracy (w tym w szczególności zasad, terminów, cen, warunków, zakresu, sposobu świadczenia usług przez SharpEye oraz środków technicznych niezbędnych do wykonania danej usługi) i zawarciu umowy o świadczenie usług między SharpEye a przedsiębiorcą zamierzającym skorzystać z usług SharpEye („Klient”).
 • Zawarcie umowy odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy kodeks cywilny i może mieć m.in. postać obustronnego potwierdzenia zasad współpracy w formie elektronicznej, przesłanie drogą email skanów odręcznie podpisanych egzemplarzy umowy, dokumentów w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub poprzez przesłanie odręcznie podpisanych oryginałów umowy listem poleconym. Sposób podpisania i dostarczenia umowy Użytkownik uzgadnia indywidualnie z SharpEye po podjęciu kontaktu na adres email wskazany w punkcie 1.1. niniejszego Regulaminu. Zasady rozwiązania umowy między Użytkownikiem oraz SharpEye określone są w treści umowy zawartej między ww. stronami.

2.         Wymogi techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze Strony zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, takich jak m.in. Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub ich odpowiedników, tj. przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Zaleca się, by sprzęt elektroniczny wykorzystywany do korzystania ze Strony (komputer stacjonarny, laptop, tablet, telefon komórkowy typu smarthphone z dostępem do internetu etc.) wyposażony był w system operacyjny zalecany przez producenta, uwzględniający aktualizacje systemu niezbędne dla jego prawidłowego działania. Dla prawidłowego działania Strony niezbędne jest stałe połączenie z internetem.

3.         Polityka prywatności

Polityka Prywatności SharpEye znajduje się pod linkiem https://sharpeye.pl/polityka-prywatnosci i stanowi integralną część niniejszego Regulaminu strony oraz świadczenia usług.

4.         Reklamacje

 1. Reklamacje należy kierować pocztą elektroniczną lub listem poleconym na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. powyżej.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminach wskazanych w umowie uprzednio zawartej między SharpEye a danym Użytkownikiem, a w braku zastrzeżenia takiego terminu – w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W reklamacji należy wskazać przedmiot reklamacji, sformułować roszczenie, określić podmiot składający reklamację i podstawę prawną roszczenia oraz podać adres email, na który zostanie przesłana przez SharpEye odpowiedź na reklamację.

5.         Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa. Nie jest dozwolone wykorzystywanie Strony ani podanej na niej informacji, wizerunku, grafiki, danych kontaktowych etc. do działalności bezprawnej ani do przekazywania treści niezgodnej z prawem lub naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Pojęcia niezdefiniowane odrębnie w niniejszym Regulaminie lub Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w aktach prawa stanowionego oraz z zasadami wykładni stosowanymi w prawie polskim.